Podaci tvrtke

Politika privatnosti

(Gdpr)

Uvod

U skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018., tvrtka Rispetto d.o.o., (dalje Tvrtka) je usvojila Politiku o zaštiti podataka kojom se reguliraju pitanja obrade Vaših osobnih podataka.

Vaša prava

U nastavku su informacije i uvid u prava vezana za obradu Vaših osobnih podataka:

 • Voditelj obrade Vaših osobnih podataka je: (osoba zadužena od strane tvrtke, sa kontakt podacima)
 • Imate pravo od “Tvrtke” zatražiti pristup osobnim podacima te detaljnim informacijama o tome  kako se Vaši osobni podaci obrađuju. Ostvarenje zahtjeva za pristup podacima ne smije negativno utjecati na prava i slobode drugih;
 • Imate pravo na ispravak netočnih osobnih podataka. Također, imate pravo i na dopunu osobnih podataka, među ostalim i davanjem dodatne izjave, 

Brisanje podataka

Imate pravo na brisanje osobnih podataka ukoliko je ispunjen jedan od slijedećih uvjeta:

 • Podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe u koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
 • Ukoliko povučete privolu na kojoj se obrada temelji;
 • Ukoliko uložite prigovor na obradu osobnih podataka na temelju legitimnog interesa “Tvrtke“ ili treće osobe, uključujući izradu profila koja se temelji na tim osnovama, te na obradu osobnih podataka u svrhu marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom; U prvom slučaju neće doći do brisanja podataka ukoliko su legitimni interesi “Tvrtke” jači od interesa, prava i sloboda ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
 • Osobni podaci su nezakonito obrađeni;
 • Osobni podaci se moraju brisati radi poštovanja pravnih obveza temeljem drugih pravnih propisa.

Ograničenje obrade podataka

Imate pravo ishoditi ograničenje obrade osobnih podataka, pod slijedećim uvjetima:

 • Osporavate točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se “Tvrtki” omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;
 • Obrada je nezakonita, a Vi se protivite brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe;
 • “Tvrtka” više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih Vi tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
 • Uložili ste prigovor na obradu podataka na osnovu legitimnog interesa, uključujući izradu profila koja se temelju na tim podacima očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi “Tvrtke” razloge ispitanika.

“Tvrtka” će Vas obavijestiti prije nego što ograničenje obrade bude ukinuto.

Prenošenje osobnih podataka

i podnošenje prigovora

Imate pravo na prenosivost svojih osobnih podataka. To znači da na Vaš zahtjev  “Tvrtka može dati osobne podatke u strukturiranom, te uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ih imate pravo prenijeti drugom voditelju obrade pod uvjetom da se obrada podataka temelji na privoli ili ukoliko je nužna za izvršavanje ugovora u kojem ste stranka ili kako bi se poduzele radnje na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora te ukoliko se obrada provodi automatiziranim putem. Prilikom ostvarivanja svojih prava na prenosivost podataka imate pravo na izravni prijenos od jednog voditelja obrade drugome, ukoliko je to tehnički izvedivo.

Imate pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uputiti prigovor na obradu podataka kada se oni obrađuju na temelju legitimnog interesa “Tvrtke” ili treće osobe, uključujući izradu profila koja se temelji na tim osnovama. U tom slučaju “Tvrtka” više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu, koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili radi postavljanja ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka u svrhu marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom, u kojem slučaju “Tvrtka” više ne smije obrađivati podatke u te svrhe.

Imate pravo na podnošenje prigovora ovlaštenom nadzornom tijelu u Republici Hrvatskoj,  Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10000 Zagreb.

Ostale informacije o obradi Vaših osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (EU 2016/679), navedene su u Politici o zaštiti podataka koja će Vam biti uručena prilikom prikupljanja Vaših osobnih podataka.

Politika o zaštiti podataka je objavljena na web stranici “Tvrtke”.

Návrat hore